Opus Bono Sacerdotii: Heroic Witness to a Heroic Vocation